Pramonė

Šiuolaikinė visuomenė kelia pramonės įmonėms itin aukštus reikalavimus, versdama efektyvumą ir pelningumą derinti su saugumu aplinkosaugos ir profesinės rizikos požiūriu.

Šį nelengvą uždavinį pramonės užsakovai gali išspręsti pasitelkdami mūsų žinias ir patirtį.
„COWI Lietuva“ teikiamos paslaugos apima:

  • Išteklių ir energijos taupymą; 
  • Klimato kaitą; 
  • Aplinkosaugą;
  • Pastatus ir teritorijų planavimą.

 

Pramonės ir pastatų energetinis auditas

 

Auganti konkurencija šių dienų rinkose skatina pramonės įmones skirti vis didesnį dėmesį įmonėje patiriamų sąnaudų mažinimui. Brangstantys energijos resursai, didelės energijos sąnaudos įmonėje turi tiesioginę įtaką įmonės produkcijos savikainai. Verslui energijos taupymas reiškia mažesnes gamybos sąnaudas, o tai lemia pranašumą šių dienų dinamiškoje rinkoje.

Siekiant užtikrinti racionalų energetinių išteklių panaudojimą, efektyvų energijos vartojimą, pramonės įmonėms siūlome atlikti energijos vartojimo auditą. Energijos vartojimo auditas atliekamas Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtinta Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika. Taip pat energijos vartojimo auditą reikalaujama atlikti, kai įmonė ketina pasinaudoti finansine parama iš energijos vartojimo efektyvumo didinimo programų.

Auditas atliekamas siekiant identifikuoti energijos taupymo galimybes bei įvertinti energijos taupymo priemonių įgyvendinimo įmonėje racionalumą. Audito metu atliekama energijos išteklių vartojimo, naudojamos įrangos analizė, nagrinėjamos energijos taupymo priemonių įdiegimo galimybės, pateikiamos rekomendacijos dėl įrangos, procesų optimizavimo.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija numato teikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų subsidijas pramonės įmonėms pagal 2014 – 2020 metų periodo 4 Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas“ investicinio prioriteto „4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos vartojimo įmonėse skatinimas“ uždavinį „4.2.1. uždavinys „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“.

Remiamos veiklos:

• Atsinaujinančios energijos panaudojimas pramonės įmonėse. Pagal šią veiklą numatoma finansuoti atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų atsinaujinančių energijos išteklių efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją vienos ar kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir jos netiekiant į šalies energetinius tinklus.

• Kogeneracinių jėgainių įmonėse įrengimas. Pagal šią veiklą numatoma finansuoti kogeneracinių jėgainių įrengimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti vienu metu generuojamą elektrą ir šilumos energiją vienos ar kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti jos netiekiant į šalies energetinius tinklus.

• Įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti energijos vartojimo efektyvumą didelėse pramonės įmonėse, diegimas.

• Energetinio audito įmonėse atlikimas. Paramą planuojama teikti „čekio“ principu, finansuojant energetinio audito atlikimą pramonės įmonėse. Audito metu identifikuojamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir anglies dioksido emisijos mažinimo galimybės bei numatomos atitinkamos priemonės siekiamam rezultatui pasiekti.

Dėl konsultacijų kviečiame kreiptis el. paštu info@cowi.lt arba telf. +370 688 15552.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.08.2017