Į pradinį puslapį / Skip Navigation LinksPaslaugos / Aplinkosauga / Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Nuotrauka: cowi

Lietuvoje planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio  aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procesą reglamentuoja LR PŪV PAV įstatymas (toliau – Įstatymas). PAV procesą sudaro atrankos dėl PAV procedūros ir/arba pilnas PAV.

Atrankos vertinimo procedūros atliekamos, kuomet PŪV įrašyta į Įstatymo 2 priedo rūšių sąrašą. Atkreiptinas dėmesys, jog atrankos vertinimo procedūros turi būti atliekamos ir PŪV, kuri nėra įrašyta į Įstatymo 2 priedą, kuomet PAV dalyviai pareikalauja, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į PŪV mąstą, pobūdį ar vietos ypatumus, nusprendžia. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios PŪV PAV. Informacija atrankai dėl PAV rengiama vadovaujantis PŪV atrankos metodiniais nurodymais. Atranką atlieką ir išvadą priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Pilnas PAV atliekamas, kuomet planuojama ūkinė veikla įrašyta į Įstatymo 1 priedo rūšių sąrašą. PAV dokumentai rengiami vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais. Sudėtinė PAV dalis yra poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Kuomet PŪV gali daryti reikšmingą poveikį "Natura 2000" teritorijoms yra privalomas poveikio reikšmingumo nustatymas, kuris atliekamas vadovaujantis Planų ar programų ir PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms  "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu. Kai PŪV patenka į Įstatymo 1 priedo sąrašą, tuomet atskiros reikšmingumo nustatymo procedūros neatliekamos. Kuomet PŪV patenka į Įstatymo 2 priedo sąrašą, yra kreipiamasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnyba prie AM dėl reikšmingumo nustatymo ir išvados PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo gavimo.

PŪV PAV proceso dalyviai – atsakinga institucija, PAV subjektai, PŪV organizatorius, PAV dokumentų rengėjas ir visuomenė.

Visuomenės dalyvavimą PAV procese reglamentuoja Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas.

UAB "COWI Lietuva" Aplinkosaugos departamento specialistai turi didelę patirtį ir reikiamą kvalifikaciją, rengiant PAV procedūrinius dokumentus, atliekant visuomenės informavimo ir dalyvavimo PAV procese procedūras, gaunant PAV subjektų išvadas ir atsakingos institucijos sprendimą.

Pagrindiniai mūsų užsakovai: UAB "Smokvila", UAB "Idavang", UAB "Intersurgical", UAB "Transimeksa", UAB "Elektronikos perdirbimas", UAB "Kitron", UAB "Vytautai", AB "ORLEN Lietuva" ir kt.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 18.09.2017