Į pradinį puslapį / Skip Navigation LinksPaslaugos / Aplinkosauga / Paraiškos TIPK leidimui ir taršos leidimui gauti

Paraiškos TIPK leidimui ir taršos leidimui gauti

Nuotrauka: skangas

Įmonės, kurios vykdo aplinkos taršą sukeliančią ūkinę veiklą, privalo turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK) arba Taršos leidimą (TL).

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priede nurodytos veiklos ir įrenginiai, kuriems būtinas TIPK leidimas. Minėtame teisės akte yra nustatyta TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarka.

TIPK tai būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims ir reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos. TIPK apima platų veiklos poveikio aplinkai spektrą - tai gamtos išteklių naudojimas bei energijos vartojimo efektyvumas, teršalų išleidimas į vandenis, į orą, į žemės paviršių, taip pat atliekų susidarymas bei jų šalinimas, triukšmas, vibracija, avarijų pavojus ir kt.

Taršos leidimai (TL)

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 patvirtintų "Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių" (toliau  - Taisyklės) nuostatas, Taršos leidimus privalo gauti įmonės kurios eksploatuoja Taisyklių 1 priede nurodytus įrenginius. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkančių įrenginių eksploatavimui taršos leidimai išduodami ar keičiami nuo 2014 m. balandžio 15 d., pateikus paraišką Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 15 d. nereikėjo turėti pagal 2002 m. TIPK taisykles išduoto TIPK leidimo, taršos leidimas turi būti gautas iki 2014 m. lapkričio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka.

UAB "COWI Lietuva" Aplinkosaugos departamento specialistai turi ilgametę patirtį rengiant paraiškas TIPK ir TL leidimams gauti, juos atnaujinti, koreguoti, suderinti su atsakingomis institucijomis, o taip pat vertingai prisidėti sprendžiant bet kurios įmonės aplinkos taršos klausimus.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 18.09.2017