Į pradinį puslapį / Skip Navigation LinksPaslaugos / Aplinkosauga / Aplinkos oro teršalų, kvapų sklaidos ir triukšmo lygio modeliavimas

Aplinkos oro teršalų, kvapų sklaidos ir triukšmo lygio modeliavimas

Nuotrauka: cowi

UAB "COWI Lietuva" aplinkosaugos specialistai atlieka aplinkos oro taršos, kvapo koncentracijos pažemyje skaičiavimus bei triukšmo sklaidos skaičiavimus. Tuo tikslu naudojamos šiuolaikinės ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančios kompiuterinės programos AERMOD View ir CadnaA (versija 4.5.151).

AERMOD View™

Naujausios kartos oro teršalų sklaidos modeliavimo programa AERMOD leidžia modeliuoti pagrindinių ir bet kokių kitų oro teršalų (CO, NO2, SO2,kietųjų dalelių) sklaidą. Programos galimybės leidžia įvertinti skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas. Gauti teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimų rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.

Atliekant skaičiavimus AERMOD programa yra naudojami meteorologijos stočių matavimo duomenys. Tuo tikslu yra įsigytos Lietuvos automatinių meteorologijos stočių paskutinių penkerių metų meteorologinių duomenų suvestinės teršalų skaičiavimo modeliams. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimams naudojamos foninės koncentracijos, o skaičiavimų rezultatai lyginami su Aplinkos oro užterštumo normomis. AERMOD programa sėkmingai gali būti naudojama modeliuojant tiek vienos, tiek kelių medžiagų keliamą kvapų sklaidą.

CadnaA (versija 4.5.151)

Triukšmo lygio skaičiavimai atliekami kompiuterine programa CadnaA, kuri yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, ploto ir taškiniai - pramonės įmonės, ventiliatoriai, kt.), įvertinant teritorijos reljefą, šaltinio aukštį, kuriame skleidžiamas triukšmas, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas, meteorologines sąlygas, želdinius bei miškų masyvus, statinių, kelių bei gatvių, prieštriukšminių priemonių, kelio dangų charakteristikas, triukšmo šaltinių veikimo laiką, charakteristikas ir kitus svarbius triukšmo sklidimą įtakojančius parametrus.

Ekvivalentinis dienos, vakaro, nakties triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant transporto eismo intensyvumą, taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos bei infrastruktūros plėtros ir triukšmo mažinimo priemonių variantą. Triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinami vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 18.09.2017