Energetika

Šiame skyriuje sugrupavome projektus, priskiriamus seniausiai „COWI Lietuva“ veiklos sričiai - energijos sistemoms.

Vykdyti ar dabar vykdomi projektai:

Vilniaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros plano parengimas

Klimato kaitos identifikavimas CSF (Bendrosios struktūrinės programos) fonduose 2014-2020 m.

Paraiškų ir investicinių projektų, siekiant gauti lėšų iš ES struktūrinių fondų, rengimas

Tarptautinis projektas ECOWILL "Ecodriving – Widespread Implementation for Learner Drives and Licensed Drivers" (Ekovairavimo diegimas besimokančiųjų ir teisę vairuoti turinčių vairuotojų mokymuose)

Tarptautinis projektas „Elgsenos keitimas“ (angl. „Changing behaviour“)

Lietuvos Respublikos 5-asis Nacionalinis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo pranešimas

Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa

ECO-Life. Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO-miestų plėtrą

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių analizė

Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimas

Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planų, pagal kuriuos planuojama plėsti energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, parengimas

Energinio naudingumo sertifikavimas ir investicinių planų rengimas

Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų, galimybių studijų planų rengimas

Tinklo modeliavimo ir valdymo programos įdiegimas (TERMIS)

Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti įvertinimo paslaugos

6-asis Nacionalinis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo pranešimas

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija 2013-2050 m. ir įgyvendinimo priemonių planas 2013-2020 m.

Europos Sąjungos Prekybos Apyvartiniais taršos leidimais sistema

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.08.2017